Gas Detector Rental
บริการให้เช่าเครื่องตรวจจับแก๊ส
รายวัน/สัปดาห์/ระยะยาว
สำหรับการเข้าทำงานในที่อับอากาศ

เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

Teledyne
GMI PS200

แก๊สที่สามารถตรวจจับได้
- ออกซิเจน (O2)
- กลุ่มแก๊สไวไฟ (Combustible - LEL)
- แก๊สคาร์บอมอนนอกไซด์ (CO)
- แก๊สไข่เน่า ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)

เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ และสภาพการทำงานที่เสี่ยงกับการสัมผัสแก๊สพิษ

Teledyne
GMI PS500

แก๊สพิษที่สามารถตรวจจับได้
แก๊สแอมโมเนีย (NH3), ฟอสจีน (PH3), คลอรีน (Cl2)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ไนตริก (NO) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

เหมาะสำหรับการตรวจจับแก๊สกลุ่ม VOC (Volatile Organic Compound)

Honeywell
Minirae 3000+

คุณสมบัติ
มีปั๊มในตัว
ช่วงการวัด VOC Range 0-15,000 ppm

เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

MSA
Altair 4X

ตัวอย่างแก๊สที่สามารถตรวจจับได้
วัดแก๊สสูงสุดได้ 4 ค่า
O2, LEL, CO, H2S, NO2, SO2
เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงแก๊สรั่ว

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจจับก๊าซ จัดจำหน่ายเครื่องตรวจจับก๊าซคุณภาพส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก๊สและบำรุงรักษาระบบ
ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี